عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
۹,۹۰۰ تومان
light box

هوش مصنوعی، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی

  • ۲۰ تیر ۱۳۹۷
  • 10514 بازدید
  • کد محصول 189
امتیاز 5.00 هوش مصنوعی، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی">
دسته بندی :

 

عنوان مقاله : هوش مصنوعی ، معادله مارکوف ، ژنتیک و منطق فازی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیت تحقیق
۱-۱ هوش مصنوعی چیست؟ …………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۱-۱ آزمون تورینگ …………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲ منطق فازی …………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۲-۱ بازتابی از منطق فازی ………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲-۲ سیستم های فازی ………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲-۳ تصمیم گیری فازی ……………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۲-۴ هوش مصنوعی و رباتیک …………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳ مدلهای مخفی مارکوف ………………………………………………………………………………………….. ۶
۱ -۳-۱ معرفی مدلهای مخفی مارکوف …………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-۲ آندری آندویچ مارکوف ……………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۳-۳ فرایند مارکوف …………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۳-۴اجزای مدلهای مخفی مارکوف ………………………………………………………………………………. ۷
۱-۳-۵ مرتبه مدل مارکوف ………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۳-۶ فرضیات تئوری مدل مخفی مارکوف …………………………………………………………………… ۸
۱-۳-۷ انواع مدل¬های مخفی مارکوف و HMM پیوسته ……………………………………………………. ۹
۱-۳-۸ الگوریتم¬های مارکوف ………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۴ ژنتیک ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۴-۱ تاریخچه ژنتیک ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۴-۲ تقسیم بندی دانش ژنتیک ………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۴-۳ جهش ژنی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۵ ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم: هوش مصنوعی
۲-۱ تاریخچه هوش مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۲ تعریف هوش مصنوعی ………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۳ ویژگی¬های هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴ عامل¬های هوش مصنوعی ……………………………………………………………………………………… ۱۵
۲-۵ هدف هوش مصنوعی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۶ کاربرد¬های هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۷ روشهای جستجو هوش مصنوعی …………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۸ انواع مسائل در هوش مصنوعی …………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۹ الگوریتم¬های جستجوی ناآگاهانه ………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۹-۱ جستجوی عمقی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۹-۲ جستجوی عمقی محدود شده ……………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۹-۳ جستجوی سطحی ……………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۹-۴ جستجوی هزینه یک نواخت …………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۹-۵ روش¬های جستجوی هیوریستیک ……………………………………………………………………… ۲۸
۲-۹-۶ جستجوی حریصانه ………………………………………………………………………………………….. ۲۸

فصل سوم: الگوریتم ژنتیک
۳-۱ الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۳-۲ مکانیزم الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۳ عملگرهای الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۳-۱ کد گذاری …………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۳-۲ ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۳-۳ ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۳-۴ ترکیب …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۳-۵ رمزگشایی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۴ چارت الگوریتم به همراه شبه کد آن …………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۵ تابع هدف ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۳-۶ روش های کد کردن ……………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۶-۱ کدینگ باینری …………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۶-۲ کدینگ جایگشتی …………………………………………………………………………………………… ۴۲
۳-۶-۳ کدگذاری مقدار ………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۳-۶-۴ کدینگ درخت ………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۷ نمایش رشته ها …………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۸ انواع روش های تشکیل رشته ………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۹ بازگرداندن رشته ها به مجموعه متغیرها ………………………………………………………………..۴۸
۳-۱۰ جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳-۱۰-۱ ایجاد جمعیت اولیه ………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۱۰-۲ اندازه جمعیت …………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۱۱ محاسبه برازندگی ………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۱۲ انواع روش های انتخاب ……………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۱۳ انواع روش های ترکیب ………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۱۴ احتمال ترکیب ……………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۱۵ تحلیل مکانیزم جابجایی ……………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۱۶ جهش …………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۱۷ محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………. ۷۳
۳-۱۸ انواع الگوریتم های ژنتیکی ………………………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۱۹ نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک ……………………………………………………………………………. ۷۷
۳-۲۰ محدودیت های GA ها …………………………………………………………………………………………. ۷۹
۳-۲۱ استراتژی برخورد با محدودیت ها …………………………………………………………………………. ۷۹
۳-۲۱-۱ استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک …………………………………………………………………. ۷۹
۳-۲۱-۲ استراتژی رَدّی ……………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۳-۲۱-۳ استراتژی اصلاحی …………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۲۱-۴ استراتژی جریمه¬ایی ………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۲۲ بهبود الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۲۳ چند نمونه از کاربرد های الگوریتم های ژنتیک ………………………………………………………. ۸۱

فصل چهارم: منطق فازی
۴-۱ تاریخچه مختصری از سیستم فازی ………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۱-۱ دهه ۱۹۶۰: آغاز تئوری فازی ……………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۱-۲ دهه ۱۹۸۰: کاربرد¬های بزرگ …………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۲ آشنایی با منطق فازی …………………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۳ مجموعه های فازی و زبان طبیعی …………………………………………………………………………. ۹۴
۴-۴ متغیرهای زبانی …………………………………………………………………………………………………… ۹۶
۴-۵ چگونه منطق فازی به کار گرفته می¬شود؟ ……………………………………………………………… ۹۷
۴-۶ قاعده soft computing ……………………………………………………………………………………. 98
۴-۷ چرا سیستم فازی؟ ………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۴-۸ سیستم¬های فازی چگونه سیستم¬هایی هستند؟ …………………………………………………….. ۹۹
۴-۹ انواع سیستم¬های فازی ………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴-۹-۱ ساختار اصلی سیستم¬های فازی خالص ……………………………………………………………… ۱۰۰
۴-۹-۲ سیستم فازی TSK ………………………………………………………………………………………….. 100
۴-۹-۳ سیستم¬های فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز …………………………………………………. ۱۰۱
۴-۱۰ زمینه های تحقیق عمده در نظریه فازی ………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۱۱ کاربردهای منطق فازی ………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۴-۱۲ تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی ……………………………………………………………. ۱۰۳
۴-۱۳ پایگاه قواعد فازی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۱۴ استنتاج فازی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۴-۱۴-۱ فازی کردن ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۴-۱۴-۲ استنتاج ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۱۴-۲-۱ قواعد استنتاج ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۱۴-۳ ساخت …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۱۴-۴ بازگرداندن از حالت فازی ………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴-۱۵ منطق فازی در عمل ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

فصل پنجم: مدل مخفی مارکوف و الگوریتم¬های آموزش
۵-۱ آشنایی با مدل مارکوف ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۲ فرایند مارکوف گسسته ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۳ مرتبه مدل مارکوف ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
۵-۳-۱ مدل مارکوف مرتبه صفر ………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۳-۲ مدل مارکوف مرتبه اول ………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۳-۳ مدل مارکوف مرتبه mام …………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۵-۴ مدل مخفی مارکوف …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۵-۵ یک مثال واقعی از مدل مارکوف …………………………………………………………………………… ۱۱۸
۵-۶ سه مسأله اصلی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۵-۶-۱ مسأله ارزیابی …………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۵-۶-۲ مسأله کدگشایی …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۵-۶-۳ مسأله آموزش ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۵-۷ انواع مدل¬های مخفی مارکوف و HMM پیوسته ……………………………………………………… ۱۲۱
۵-۸ مدل مخلوط گاوسی ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۵-۹ فرضیات تئوری مدل مخفی مارکوف ……………………………………………………………………. ۱۲۳
۵-۹-۱ فرض مارکوف ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
۵-۹-۲ فرض ایستایی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۵-۹-۳ فرض استقلال خروجی ……………………………………………………………………………………۱۲۴
۵-۱۰ مسأله ارزیابی و الگوریتم پیشرو …………………………………………………………………………. ۱۲۵
۵-۱۱ مسأله کدگشایی و الگوریتم ویتربی ……………………………………………………………………..۱۲۷
۵-۱۲ مسأله یادگیری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۱۲-۱ الگوریتم بام-ولش ………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
۵-۱۲-۲ الگوریتم حداکثر سازی امید ریاضی ……………………………………………………………….۱۳۲
۵-۱۳ روش مبتنی بر گرادیان ……………………………………………………………………………………… ۱۳۳
۵-۱۳-۱ محاسبه گرادیان بر حسب پارامترهای احتمال حالت ……………………………………….. ۱۳۴
۵-۱۳-۲ محاسبه گرادیان بر حسب پارامترهای احتمال حالات ………………………………………. ۱۳۴
۵-۱۴ معیار ماکزیمم اطلاعات متقابل …………………………………………………………………………… ۱۳۵
۵-۱۵ محاسبه گرادیان بر حسب احتمالات انتقال ………………………………………………………….. ۱۳۸
۵-۱۶ محاسبه گرادیان بر حسب احتمالات مشاهدات ……………………………………………………. ۱۳۹
۵-۱۷ استفاده از مدل HMM در شناسایی گفتار ………………………………………………………….. ۱۴۰
۵-۱۸ استفاده از HMMدر شناسایی کلمات جداگانه …………………………………………………….. ۱۴۱
۵-۱۹ آموزش ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۵-۲۰ شناسایی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۵-۲۱ برخی کاربردهای مدل¬های مارکوف ……………………………………………………………………… ۱۴۳

فصل ششم: مقایسه منطق فازی، شبکه های عصبی، مدل سازی
۶-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
۶-۲ تقریب توابع در مدل سازی های عصبی مصنوعی شبکه ……………………………………… ۱۴۸
۶-۳ منطق فازی در تقریب و مدل سازی …………………………………………………………………….. ۱۵۰
۶-۴ مزایای شبکه عصبی در مدل سازی …………………………………………………………………….. ۱۵۱
۶-۵ معایب شبکه های عصبی در مدل سازی ……………………………………………………………… ۱۵۲
۶-۶ مزایای منطق فازی در مدل سازی (و کنترل) ……………………………………………………….. ۱۵۳
۶-۷ معایب روش های فازی در مدل سازی( و کنترل) ………………………………………………….. ۱۵۳
۶-۸ نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶

فهرست جداول

۳-۱ جدول ترکیب جایگشتی …………………………………………………………………………………….. ۴۳
۳-۲ جدول مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم¬های طبیعی ………………………………………….. ۷۶
۴-۱ جدول تابع عضویت مجموعه فازی “بلند” ………………………………………………………….. ۹۵
۴-۲ جدول چند نمونه متغیر زبانی ……………………………………………………………………………… ۹۷

فهرست اشکال

فصل دوم:
۲-۱ مراحل مختلف تشکیل گراف هنگام جستجوی عمقی گراف ……………………………………. ۲۰
۲-۲ یک نمونه گراف برای پیمایش ………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۳ مراحل مختلف تشکیل درخت جستجو ………………………………………………………………… ۲۱
۲-۴ ادامه درخت جستجوی ۲-۳ ……………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۵ یک نمونه گراف برای پیمایش …………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۶ نحوه پیمایش گراف ۲-۳ ……………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۷ فضای مسأله برای مسال …………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۸ ترتیب گسترش گره ها ……………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۹ مسیر پیدا شده برای ۲-۷ ………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱۰ نحوه گسترش گره¬ها¬ی ۲-۷ ……………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱۱ مسیر پیدا شده برای ۲-۷ ………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱۲ نحوه تشکیل درخت جستجو ………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۱۳ درخت بدست آمده برای ۲-۷ ……………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱۴ درختی که با استفاده از آن تابع هیوریستیک برای ۲-۷ بدست می¬آید …………………… ۲۹
فصل سوم:
۳-۱ چارت الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۲ کدینگ درختی …………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۳ روش محاطی …………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۴ چرخ رولت ………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۵ جابجایی چند نقطه¬ای ………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۶ ترکیب تک نقطه¬ای ……………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۷ ترکیب دو نقطه¬ای …………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۸ ترکیب یک نواخت …………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۹ شبیه سازی جهش به کمک نمودار ………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۱۰ جهش باینری …………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۱۱ جهش: وارونه سازی بیت …………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۱۲ جهش: وارونه سازی …………………………………………………………………………………………….۷۲
۳-۱۳ نمودار بررسی رابطه های جمعیت، کیفیت جواب و معیار توقف با یکدیگر ………………. ۸۳
فصل چهارم:
۴-۱ تعریف قانون وضعیت در یک مجموعه فازی …………………………………………………………. ۹۲
۴-۲ نمونه نمودارهای منطق فازی ………………………………………………………………………………. ۹۲
۴-۳ شکل متمم مجموعه فازی ………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۴ شکل اشتراک مجموعه فازی ………………………………………………………………………………. ۹۳
۴-۵ شکل اجتماع مجموعه فازی ……………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۶ بررسی اشتراک مجموعه فازی ……………………………………………………………………………. ۹۳
۴-۷ بررسی متمم مجموعه فازی ………………………………………………………………………………… ۹۳
۴-۸ بررسی اجتماع مجموعه فازی …………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۹ بیان گسسته مجموعه فازی ………………………………………………………………………………… ۹۴
۴-۱۰ بیان پیوسته مجموعه فازی ………………………………………………………………………………… ۹۴
۴-۱۱ منطق فازی تیپ۲ ……………………………………………………………………………………………… ۹۴
۴-۱۲ منطق فازی تیپ۱ ………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۴-۱۳ روش کار منطق فازی بصورت کلی ………………………………………………………………………. ۹۷
فصل پنجم:
۵-۱ یک زنجیره مارکوفی با ۵ حالت ………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۲ نتیجه مدل مارکوف مرتبه اول …………………………………………………………………………… ۱۱۵
۵-۳ مدل مخفی مارکوف برای پرتاپ سکه …………………………………………………………………. ۱۱۵
۵-۴ سه ساختار برای مدل HMM ……………………………………………………………………………. 122
۵-۵ احتمالات پیشرو ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
۵-۶ احتمالات پسرو ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۷ بازتخمین احتمالات انتقال ………………………………………………………………………………… ۱۳۰

فصل ششم:
۶-۱ کنترل پیش بین(پیش گو) ………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۶-۲ تمثیلی از اطلاعات مهم و اطلاعات دقیق ……………………………………………………………. ۱۵۰
۶-۳ منحنی حالتی از تقریب ……………………………………………………………………………………… ۱۵۱
۶-۴ حالت ترکیب مدل¬سازی فازی و عصبی ………………………………………………………………. ۱۵۵

 

کلمات کلیدی : هوش مصنوعی ، معادله مارکوف ، ژنتیک و منطق فازی

دانلود مقاله های بیشتر …

 

آموزش ، سوالات و بحث های تخصصی در انجمن تیروژ

برچسپ ها , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

محصولات مشابه
قالب وردپرس شرکتی و فروشگاهی buildme | پیمانکار
3 دانلود

دانـلود رایـگان
افزونه سئو وردپرس yoast seo – یواست سئو
61 دانلود

دانـلود رایـگان
پروژه پایانی PHP وب سایت فروشگاه لوازم خانگی
14126 بازدید

جزئیات بیـشتر
قالب اپروید – approid
20 دانلود

دانـلود رایـگان
فون لایه باز آتلیه عروس
10171 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا